Flutter开源库集合

Flutter 仿滴滴出行App
基于BLoC的完整Flutter App项目
一个完整的Flutter APP项目
Flutter 启动页+闪屏广告页+引导页
Flutter 圆形/圆角头像

Dart 常用工具类库 common_utils
Flutter 常用工具类库 flustars
Flutter 汉字转拼音库 lpinyin
Flutter 城市列表AzListView 索引&悬停
Flutter 时间轴工具类 TimelineUtil
Flutter 国际化/多语言库 fluintl